Umowa licencyjna


Warunki użytkowania e-ćwiczeń.Dokument niniejszy precyzuje warunki użytkowania interaktywnych e-ćwiczeń dostępnych na portalu www.matematykawszkole.com.pl, zwanym dalej Portalem Edukacyjnym.


Operatorem portalu www.matematykawszkole.com.pl oraz wyłącznym właścicielem programów e-ćwiczeń jest firma Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy alei Pokoju 29b/22-24, zwana dalej Firmą Gambit.
Firma Gambit posiada prawa własności intelektualnej na e-ćwiczenia, w tym bez ograniczenia na takie aspekty e-ćwiczeń, jak ich kod, struktura, sekwencja, organizacja i wygląd.


Użytkownik portalu www.matematykawszkole.com.pl, który posiada konto na tym portalu i składający za jego pośrednictwem zamówienia zwany jest dalej Licencjobiorcą.


Firma Gambit oraz Licencjobiorca zawierają umowę następującej treści.§1
Niewyłączne prawo użytkowania czasowego


Umowa niniejsza daje Licencjobiorcy niewyłączne prawo czasowego dostępu do wybranej grupy e-ćwiczeń. Prawo to jest prawem użytkowania e-ćwiczeń w ich naturalnym środowisku pracy, czyli w środowisku określonych przeglądarek internetowych, których typy wymienione są w wymaganiach technicznych na podstronie portalu. Licencja na użytkowanie wygaśnie w terminie podanym podczas zamawiania usługi.§2
Dopuszczalne formy użytkowania


 1. Udostępniane na portalu www.matematykawszkole.com.pl e-ćwiczenia mogą być wykorzystywane wyłącznie w środowisku przeglądarki internetowej.
 2. Prawo do ich użytkowania mają wyłącznie osoby posiadające konto na tym portalu, które dokonały zakupu prawa użytkowania w formie czasowego dostępu do określonych zasobów portalu.
 3. Prawo użytkowania gwarantowane jest dla wskazanego w procedurze aktywacji usługi komputera Licencjobiorcy i tylko na takim komputerze mogą być uruchamiane e-ćwiczenia.
 4. Licencjobiorca ma prawo przenieść licencję na inny komputer lub na innego użytkownika, wyłącznie z zastrzeżeniem następujących warunków:
  1. Aktualny Licencjobiorca skontaktował się z Firmą Gambit w celu podania właściwych informacji o nowym Licencjobiorcy i zaświadczenia, że zniszczył na swoim komputerze wszystkie elementy związane z użytkowaniem e-ćwiczeń
  2. Nowy licencjobiorca musi posiadać kontro na Portalu Edukacyjnym oraz musi dokonać aktywacji dostępu dla swojego komputera.
  3. Nowy licencjobiorca zaakceptuje wszystkie postanowienia i warunki niniejszej umowy.§3
Ochrona wartości intelektualnej


E-ćwiczenia stanowią programy komputerowe zrealizowane w technologii CDF (Computable Document Format) i jako takie podlegają ochronie, jak każde chronione prawem autorskim oprogramowanie komputerowe.§4
Niedopuszczalne formy użytkowania


Wszelkie formy użytkowania e-ćwiczeń, które nie zostały szczególnie dopuszczone w §2 jako dopuszczone formy użytkowania są zabronione, w tym bez ograniczenia następujące:

 1. Instalowanie lub eksploatowanie e-ćwiczeń na nieautoryzowanych komputerach.
 2. Dekompilowanie lub rekonstruowanie kodu źródłowego.
 3. Modyfikowanie oprogramowania e-ćwiczeń w jakikolwiek sposób.
 4. Rozprowadzanie, publikowanie, przenoszenie, sublicencjonowanie, wypożyczanie, wynajmowanie lub inne udostępnianie e-ćwiczeń, albo którejkolwiek części ich oprogramowania, w tym zbiorów danych.
 5. Kopiowanie i zezwalanie na kopiowanie e-ćwiczeń lub jakichkolwiek ich elementów.
 6. Usuwanie z e-ćwiczeń jakichkolwiek oznaczeń praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji o prawach własności.§5
Ograniczona gwarancja i zastrzeżenia


 1. Firma Gambit dokłada wszelkich starań, aby e-ćwiczenia były bez usterek, ale nie gwarantuje, że są one wolne od błędów i braków, które w rzeczywistości mogą się w nich pojawić. Za wyjątkiem postanowień wyraźnie zapisanych powyżej w niniejszej Umowie, e-ćwiczenia zostają dostarczone "w stanie, w jakim są".
 2. Firma Gambit nie składa deklaracji, ani nie udziela gwarancji – ani wyraźnych, ani ustawowych, ani domniemanych – w odniesieniu do e-ćwiczeń, w tym ich przydatności do określonego celu i wyraźnie zastrzega nieudzielenie tego rodzaju gwarancji.
 3. Firma Gambit nie gwarantuje, że funkcje zawarte w e-ćwiczeniach spełnią wymagania Licencjobiorcy, ani że funkcjonowanie e-ćwiczeń będzie ciągłe i wolne od błędów.
 4. Firma Gambit nie jest zobowiązana do udzielania informacji, ani w żadnych okolicznościach nie będzie ponosić odpowiedzialności za udzielanie informacji i uwag o błędach i (lub) brakach wykrytych w dowolnym czasie w e-ćwiczeniach. Gwarantuje natomiast, że wszelkie dostrzeżone błędy i braki są na bieżąco usuwane i wersje e-ćwiczeń wolne od tych błędów i braków są automatycznie udostępniane poprzez Portal Edukacyjny wszystkim licencjobiorcom, którzy posiadają licencję na określone e-ćwiczenia.§6
Oprogramowanie dodatkowe


Do poprawnej pracy e-ćwiczeń w środowisku przeglądarki internetowej konieczna jest instalacja darmowego oprogramowania Wolfram CDF Player. Do poprawnej pracy e-ćwiczeń konieczne jest stosowanie odpowiednich wersji przeglądarek internetowych oraz pakietu dodatkowego. Tylko wersja Wolfram CDF Player, dostępna na podstronie wymagań technicznych Portalu Edukacyjnego jest rekomendowana przez Firmę Gambit do instalacji jako plug-in w środowisku przeglądarki internetowej.


Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o.
al. Pokoju 29B/22-24, 31-564 Kraków
e-mail: info@gambit.net.pl
tel./fax: +48 (12) 414 3767, 414 3227, 414 3791, 414 3387
© Copyright 2013: GAMBIT COiS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.